Goatsucker, Nightjar - NaturesJoyPhotography

Common Nighthawk

Common Nighthawk
7/2/15
Thunder Basin Nat'l Grassland, WY

COMMONNIGHTHAWKJMB6252